Brusselsesteenweg 346C bus 1 - 9090 Melle   markey@advocura.be 09 362 72 56

Fonds voor medische ongevallen

Om sneller een vergoeding te kunnen vaststellen en uitbetalen aan patiënten met ernstige schade, is een Fonds voor Medische Ongevallen opgericht bij Wet van 31.03.2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van de gezondheidszorg.

Het gaat om een minnelijke, snelle en eenvoudige procedure, zonder procedurekosten.

 

WANNEER VERGOEDING DOOR HET FONDS? (artikel 4 en 5 W. 31.03.2010)

Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden (bij overlijden) overeenkomstig het gemeen recht:

 1. Wanneer de schade is veroorzaakt door een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (abnormale schade), voor zover
  • hetzij de patiënt getroffen is door een blijvende invaliditeit van 25% of meer,
  • hetzij de patiënt getroffen is door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden of 6 niet opeenvolgende maanden over een periode van 12 maanden,
  • hetzij de schade zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt verstoort
  • hetzij de patiënt overleden is
 2. wanneer het Fonds oordeelt of wanneer vaststaat dat de schade veroorzaakt is door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener, wiens burgerlijke aansprakelijkheid niet of niet voldoende gedekt is door een verzekeringsovereenkomst
 3. wanneer het Fonds oordeelt dat de schade veroorzaakt is door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener en wanneer deze of zijn verzekeraar de aansprakelijkheid betwist, voor zover de schade voldoet aan de voorwaarden inzake ernst   (zie 1)
 4. wanneer de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de zorgverlener die de schade heeft veroorzaakt een voorstel tot vergoeding doet dat het Fonds kennelijk ontoereikend vindt.

 

KEUZEVRIJHEID VAN DE PATIENT TUSSEN MINNELIJKE PROCEDURE EN PROCEDURE VOOR DE RECHTER

De patiënt heeft bij aansprakelijkheid van de zorgverlener de keuze tussen een minnelijke procedure bij het Fonds Medische Ongevallen of een procedure in aansprakelijkheid voor de gewone rechtbank, of hij kan beide procedures tegelijk voeren.

In dit laatste geval heeft de minnelijke procedure voor het Fonds voorrang en zal eerst worden gevoerd.

 

MEDISCHE ONGEVALLEN MET AANSPRAKELIJKHEID


Resultaatsverbintenissen

RESULTAATSVERBINTENISSEN worden niet nagekomen:

Voorbeelden uit de rechtspraak

 • Verwijdering verkeerd lichaamsdeel: blindedarm in plaats van teengezwel, verkeerde vinger, verkeerde knie, blaas in plaats van tanden, abortus op verkeerde zwangere vrouw
 • Operatie verkeerde patiënt
 • Achterlaten medisch materiaal in lichaam patiënt: naalden, kompressen, scharen, tampons
 • Vasectomie/sterilisatie: vrouw toch zwanger
 • Toedienen verkeerde dosis medicatie
 • Aanwenden verkeerde operatietechniek


Bewijs van een medische fout

BEWIJS VAN EEN MEDISCHE FOUT

Om een zorgverstrekker aansprakelijk te stellen voor een medische fout, dient de patiënt drie zaken te bewijzen:

 • Een medische fout, namelijk een tekortkoming die een normaal, voorzichtig en zorgvuldig zorgverstrekker van dezelfde categorie, geplaatst in dezelfde omstandigheden, niet zou hebben begaan
 • De schade
 • Het oorzakelijk verband tussen de medische fout en de schade

De vaststelling van een medische fout gebeurt meestal via een medische expertise door een onafhankelijke gerechtsdeskundige, benoemd door de rechtbank, wat een tijd kan aanslepen


Procedure

PROCEDURE:

 • Wij verstrekken u een eerste advies over de slaagkansen
 • Wij stellen met u een bewijskrachtig dossier samen
 • Wij voeren de procedure en informeren u nauwgezet over het verloop
 • Een goede rechtsbijstandsverzekering is een pluspunt: bij dekking betaalt de verzekering ons ereloon, onze kosten, de procedurekosten en de expertisekosten

 

MEDISCH ONGEVAL ZONDER AANSPRAKELIJKHEID

Abnormale schade

ABNORMALE SCHADE:

De schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten voordoen rekening houdend met de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie.

Het Fonds zal geen dekking verlenen voor een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) wanneer het feit voortvloeit uit de toestand van de patiënt en de verstrekking geen abnormale schade met zich meebrengt.

Het therapeutisch falen en een verkeerde diagnose zonder fout zijn  niet voldoende om dekking te bekomen.


Vermijdbare schade

VERMIJDBARE SCHADE:

 • Een andere behandelingstechniek bestaat
 • De andere behandelingstechniek zou in het specifieke geval toepasbaar zijn geweest
 • De andere behandelingstechniek leidt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet tot zelfde/vergelijkbare/ernstige complicaties
 • De andere bestaande behandelingstechniek heeft dezelfde of vergelijkbare succesratio


Schade is redelijkerwijze onvoorzienbaar

SCHADE IS REDELIJKERWIJZE ONVOORZIENBAAR, gelet op de gezondheidstoestand:

 • Leeftijd, lichamelijk conditie
 • Chronische ziekten
 • Vroegere ziekten – operaties
 • Geneesmiddelengebruik
 • Levensgewoonten

 

REDELIJKERWIJZE ONVOORZIENBAAR – criteria vervolg

 • Doel, reden, oorzaak van de zorgverlening:
 • Aandoening is banaal, goedaardig
 • Geen aandoening (vaccin, preventief)
 • Aandoening staat ver van de schade
 • Verhoogd risico patiënt voor deze complicatie
 • Zorgverstrekking is eenvoudig, is beproefd, gekend
 • Hoger algemeen risico
 • Hoger specifiek risico
 • Samenloop van complicaties


Procedure voor het fonds medische ongevallen

PROCEDURE VOOR HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN

 • Met aangetekende brief: wij doen het als advocaat voor u en stellen uw dossier samen

Wij geven u een eerste advies met slaagkans