Brusselsesteenweg 346C bus 1 - 9090 Melle   markey@advocura.be 09 362 72 56

Algemene voorwaarden bv Advocatenkantoor Kris Markey

1.Algemeen:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door en/of voor advocaat KristiaanMarkey via zijn vennootschap bv Advocatenkantoor Kris Markey , BTW nr. 0476.082.037,met activiteiten op het adres van Advocura, Brusselsesteenweg 346 C bus 1 te 9090 Melle

2.Erelonen,facturatie en uitgaven:

Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de erelonen hetzij op basis van standaarduurtarieven hetzij op forfaitaire basis berekend.

Tenzij andersluidende overeenkomst, worden de ereloonfacturen per elektronische post verstuurd.

De cliënt verbindt er zich toe om steeds een emailadres op te geven waarnaar de facturen kunnen worden verstuurd.

Administratieve kosten:

Tenzij andersluidende overeenkomst, wordt steeds een forfaitaire vergoeding van 15% op het ereloonbedrag aangerekend voor alle algemene administratieve kosten zoals telefoon, briefwisseling, secretariaatskosten, kantooruitrusting.

Uitgaven/kosten:

Verplaatsingskosten, gerechtskosten, kosten van gerechtsdeurwaarders, experten en externe advocaten zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend en gefactureerd.

Voorschotten:

Advocaat Markey kan door bv Advocatenkantoor Kris Markey voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt, voorafgaand aan de gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Niet-betaling door de cliënt:

Al onze facturen zijn contant betaalbaar.

Bij het uitblijven van de betaling van de factuur na de vervaldatum zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is bij niet betaling na de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het uitstaande bedrag.

Advocaat Markey behoudt zich het recht voor de uitvoering van zijn diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten wegens niet-betaling van de gevraagde voorschotten of van de staten van kosten en ereloon na een periode van 30 dagen of meer of om een andere ernstige reden.

BTW:

Op alle uitgaande facturen is 21% BTW verschuldigd, tenzij er een ander specifiek regime geldt.

3.Derdenrekeningen:

Gelden, die advocaat Markey namens de cliënt houdt of ontvangt, worden op een speciale door de advocaat in overeenkomst met de balievoorschriften gehouden bankrekening, een zogenaamde derdenrekening, geboekt .De cliënt geeft advocaat Markey de toestemming om nog verschuldigde erelonen en uitgaven af te houden van de namens de cliënt(te)ontvangen bedragen, op voorwaarde va voorafgaandelijke schriftelijke verwittiging.

4.Aansprakelijkheid:

Beperking van aansprakelijkheid: De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van advocaat Markey voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering(NV AMLIN EUROPE),onderschreven door advocaat Markey via de Gentse Orde van Advocaten. Deze dekking is in hoofdsom, intresten, kosten en aanhangigheden beperkt tot de som van 2.500.000 EUR, tenzij de advocaat zou verzekerd zijn voor een hoger bedrag, zoals blijkt uit de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van de cliënt: Advocaat Markey zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers. Advocaat Markey behoudt zich het recht voor om de eventuele eigen schade op de cliënt te verhalen.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van derden: Advocaat Markey is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden die plaatsvonden voor de aanvang van de uitvoering van de diensten. Zelfs wanneer advocaat Markey advies heeft verleend op basis van informatie of raadgevingen die werden overgemaakt door buitenlandse of andere advocaten of adviseurs op wie de advocaat een beroep heeft gedaan zonder dat de cliënt de advocaat daartoe de opdracht gaf, is elke aansprakelijkheid van de advocaat voor verlies, schade, kosten of uitgaven rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit een handeling of nalatigheid in hoofde van derden uitgesloten.

Gebruik en vernietiging van documentatie: Advocaat Markey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van documenten in een andere dan de door de advocaat geleverde vorm of in andere situaties dan deze waarvoor de documenten opgesteld werden. Het op het kantoor van de advocaat aanwezige dossier(met uitzondering van de documenten waarvan de cliënt de teruggave vraagt),wordt niet langer dan vijf jaar bewaard na versturing van de definitieve staat van erelonen en kosten. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om tijdig zijn dossier of stukken daaruit terug te vragen.

Overmacht: Advocaat Markey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden, die redelijkerwijs, buiten de controle van de advocaat liggen.

6.Anti-witwas en anti-terrorisme-financiering :

1.Wanneer advocaat Markey de cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan-of verkoop van onroerend goed of bedrijven, het beheren van diens geld,  effecten of andere activa, de opening of het beheer van bank-,spaar-of effectenrekeningen, het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen, de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies, of wanneer hij optreedt in naam en voor rekening van zijn cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed, is hij verplicht de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas -en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels,  is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie-en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder vennootschapsvorm overeenkomstig art.74,par.2,tweede lid van de wet van 18 september 2017 om de advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is, alsook om de advocaat in te lichten telkens wanneer deze situatie wijzigt.

De cliënt erkent bij het aangaan van de commerciële relatie met bv Advocatenkantoor Kris Markey en met advocaat Kristiaan Markey, voldaan te hebben aan de verplichte ubo registratie op de website van de overheid en zal elke wijziging onmiddellijk schriftelijk melden (https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register )

Buitenlandse cliënten dienen deze informatie te bezorgen binnen de 14 dagen na aanvang van de contractuele relatie.

Indien de cliënt de informatie niet in het register heeft ingegeven of bijgehouden, of niet tijdig heeft bezorgd, heeft advocaat Markey in toepassing van artikel 71 van de codex deontologie het recht om een einde te stellen aan zijn tussenkomst.

2.De cliënt informeert de advocaat indien hij of een uiteindelijke begunstigde behoort tot één van de volgende categorieën van personen:

2.1. “politiek prominente persoon”: een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:

a)staatshoofden, regeringsleiders, ministers of staatssecretarissen

b)parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen

c)leden van bestuurslichamen van politieke partijen

d)leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden

e)leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken

f)ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten

g)leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven

h)bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

2.2.”familielid”:

a)de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt

b)de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt

c)de ouders

2.3.”personen bekend als naaste geassocieerden”:

a)natuurlijke personen die samen met een politiek prominent persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een vennootschap of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominent persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben

b)natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigden zijn van een entiteit bedoeld in art.27°,a),b),c)of d),waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon

2.4 “internationale organisatie”: een middelen- of belangenassociatie opgericht bij een internationale overeenkomst tussen Staten, voorzien in voorkomend geval van gemeenschappelijke organen, die rechtspersoonlijkheid bezit en onderworpen is aan een rechtsstelsel onderscheiden van dat van de leden.

3.Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving advocaat Markey in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme, waarin de cliënt betrokken zou zijn,te melden aan de Stafhouder van zijn balie.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

De partijen komen overeen dat het Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht van de advocaat in het algemeen. De rechtbanken van Gent zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben, onverminderd de bevoegdheid van de Stafhouder van de Gentse Orde van Advocaten inzake deontologische geschillen.

8.Verwerking van persoonsgegevens:

Advocaat Markey verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening(EU)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(hierna AVG).

Advocaat Markey verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt voor cliëntenbeheer(o.a. cliëntenadministratie, facturatie, opvolging van invorderingsdossiers en het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1(a)(aangezien de cliënt zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het ondertekenen van deze Algemene Voorwaarden),artikel 6.1(b)(aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt),artikel 6.1(c)(aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de advocaat) en artikel 6.1(f)(aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de advocaat om te ondernemen) van de AVG.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1(a)(toestemming)plaatsvindt, heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezelijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de cliënt worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met advocaat Markey verbonden zijn of met enige andere partner van de advocaat.

Advocaat Markey garandeert dat deze ontvangers de nodige technische  en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen(onder andere op het gebied van boekhouding en anti-witwaswetgeving)en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn, die 10 jaar bedraagt, ten aanzien van de advocaat loopt.

De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze(laten)verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan bovendien onder bepaalde voorwaarden zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(f)AVG. Bovendien heeft de cliënt het recht om een kopie(in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan advocaat Markey heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: markey@advocura.be

De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.De cliënt beschikt over een recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel- contact@apd-gba.be)